top of page

Attrain - attract & retain

Med visionen om den socialt attraktiva platsen hjälper Attrain kommuner och näringsliv att utveckla sin sociala attraktionskraft i syfte att nå en avgörande konkurrensfördel i den allt hårdnande kampen om kompetensen och arbetskraften.

Tillgång till kompetens betraktas idag som vårt största tillväxthinder. Företagens och kommunernas respons på denna utmaning blir oftast att satsa allt på att attrahera, att förmå arbetskraft att flytta till orten. Recepten är snarlika, man lockar med trivsamma omgivningar, bra service och goda kommunikationer.

Att attrahera och rekrytera ny kompetens är dock en kostsam process. Att förlora den nyrekryterade arbetskraften är därför varje företagsledare och HR-chefs fasa. Anledningarna till varför man lämnar varierar, men en orsak som ofta förbises är aspekterna som har med det rent sociala sammanhanget att göra. Att den inflyttade inte kommer in i sin nya sociala vardag. Har man ingen tidigare koppling till staden och inte snabbt nog kommer in i en ny social kontext är risken överhängande att man väljer att flytta därifrån. Det är således viktigt att man som arbetsgivare redan från början planerar för vad man behöver göra för att öka chanserna att kompetensen stannar kvar.

Det är här Attrain kommer in bilden. Vi hjälper såväl företag som kommuner att öka sin konkurrenskraft i kampen om kompetensen genom att stärka den sociala attraktionskraften. Detta gör vi genom en tjänst i tre delar:

Medvetandegörande

Problematik/Utmaning

Här belyser och medvetandegör vi såväl problematiken som möjligheterna. Framför allt lär vi oss av goda exempel. Vad har andra kommuner och företag gjort för att adressera utmaningen?

Strategi

Handlingsplan

När vi identifierat och medvetandegjort utmaningarna tittar vi närmare på vad vi kan göra åt dem och skapar en konkret handlingsplan.

Vi konkretiserar visionen om den socialt attraktiva staden. Vad innebär det för oss?

Vi vidareutvecklar strategin för en socialt hållbar kompetensförsörjning.

Den röda tråden är genomlöpande: Hur skapar vi oss konkurrensfördelar i kampen om kompetensen? I den allt hårdnande kampen om kompetensen, vad får oss att sticka ut?

Hands-on

Åtgärder/Genomförande

Vilka åtgärder behöver vi konkreta vidta i vår kompetensförsörjningsprocess och som stärker vår sociala attraktionskraft i kampen om kompetensen?

Vi bygger ett business case: Vad kostar det att attrahera kompetens? Vad kostar en rekryteringsprocess? Vad kostar det att förlora nyrekryterad kompetens? Vad skulle åtgärderna för att behålla kompetensen kosta?

Vi formulerar en checklista med konkreta åtgärdspunkter i organisationen, struktur/system för socialt nätverkande etc.

Sammanfattningsvis är den socialt attraktiva staden platsen dit jag inte tvekar att flyttar då jag på förhand vet att det lätt att komma in i min nya vardag. Det blir lätt att finna mig tillrätta här - och framför allt - jag väljer att stanna kvar.

bottom of page