top of page

Christian Altenius - Föreläsare

Christian Altenius är socialentreprenören som föreläser om våra livsviktiga sociala sammanhang som är avgörande för vårt välbefinnande, samhörighet och samarbete i arbetsvardagen. En kulört bild av hela paletten av föreläsningar får du i denna video.

 

Föreläsningarna i korthet, som med fördel kombineras och anpassas efter önskemål och behov. 

 

-Mera!-trilogin med olika perspektiv på vår platsoberoende arbetsvardag.

 • Hybridera Mera! – vi gör det vi gör där vi gör det bäst!

 • Socialisera Mera! – samhörighet och samarbete i vår hybrida arbetsvardag

 • Engagera Mera! – knäck koden till platsoberoende ledarskap och självledarskap

 

 • Ålderism - om de åldersrikas revansch i den hybrida arbetsvardagen

 • Ofrivillig ensamhet - vår snabbast växande samhällsutmaning

 • Kompetensförsörjningens dolda utmaning - Attrain : Attract & Retain

 • Att leda när det verkligen gäller - ett militärstrategiskt perspektiv, vad kan det civila lära av det militära?

 • Föreningsliv i förändring - hur kan vi fortsätta engagera kring detta anrika och viktiga sociala sammanhang?

Christian erbjuder även föreläsningar på engelska, franska och danska:

 • Shaping Hybrid Work and the Flexible Workplace

 • La Nouvelle Normalité d’une perspective Scandinave

 • Hybridere Mere! Fællesskab og samarbejde i den hybride arbejdshverdag. Hvad kan de skandinaviske lande lære af hinanden? 

Mer detaljerat kring -Mera-trilogin: 
 

Socialisera Mera!
Att återfå vi-känslan och stärka upp samhörigheten tillhör arbetsplatsernas största utmaningar just nu. Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och föder synergier som vida överstiger den individuella förmågan. Vidare är det i den sociala samhörigheten vi hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. Vi behöver helt enkelt varandra! I Socialisera Mera! får du ökad förståelse för hur vi stärker upp KaSam, Känsla av Sammanhang, i vår hybrida arbetsvardag, för ökat välbefinnande, meningsfullhet och effektivitet. Samt hur vi skapar strategi för återhämtning och struktur för gränssättning mellan arbete/fritid. 

 

Hybridera Mera!
Så är vi i full gång med att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Vi befinner oss på oplöjd mark och utvecklas genom att testa oss fram – och framför allt, vi lär av varandra. I Hybridera Mera! får du goda exempel på hur andra organisationer möter upp utmaningarna som omgärdar hybridvardagen. Du får även djupare inblick i  hur vi skapar vi tydlighet och samsyn kring när/var/hur vi arbetar, hur vi samverkar och kommunicerar optimalt, samt hur vi skapar en gemensam kultur i vår platsoberoende arbetsvardag.

Engagera Mera!
Motivation och engagemang är avgörande faktorer för en fungerande hybridvardag. Mycket bottnar i ett aktivt ledarskap, som nu rör sig alltmer mot målstyrning. Vilket i sin tur kräver ett mer aktivt medarbetarskap och självledarskap, som ingalunda är något man gör själv, utan i högsta grad sker i tät samverkan med andra. I Engagera Mera! får du insikt kring hur vi jobbar med de fyra T:na; Tillit, Tydlighet, Tillgänglighet och Transparens, för att höja graden av motivation och engagemang, samt hur vi förebygger motivationstapp under de perioder vi jobbar mycket på distans, något som har en direkt koppling till en annan av arbetslivets riktigt stora utmaningar: att behålla den kompetens vi lyckats attrahera. 

Välkommen att boka Christian Altenius, direkt alternativt via:

Athenas Talare 

BestSpeakers

Booky

Talking Minds

Unique et Different

bottom of page